Foreningens formål

Hedens Slægtsforskere, Grindsted

VEDTÆGTER

NAVN: Hedens Slægtsforskere, Grindsted

FORMÅL: Foreningens formål er at støtte interessen for og arbejdet med slægts og lokalhistorie på egnen, samt danne kulturelle og sociale netværk, ved at arrangere kurser, foredrag, ekskursioner og arkivbesøg m.v., samt ved at være Grindsted Lokalhistoriske arkiv og Billund Museum behjælpelig med indsamling af materialer.

MEDLEMMER: Som medlem kan optages enhver, der kan gå ind for foreningens formål.

BESTYRELSE: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  Foreningen tegnes udad til af formand og kasserer. Valgperioden er 2 år. Foreningen kan, når det ønskes, nedsætte udvalg i lokale områder, til at varetage lokale historiske samlinger. Udvalget er ansvarlig for egne midler, og økonomisk regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. Udvalgets medlemmer vælges på generalforsamlingen efter foreningens vedtægter. Udvalgets medlemstal er fra 5 – efter behov. Udvalget konstituerer sig selv. Foreningens bestyrelse udpeger mindst 1 udvalgsmedlem til hvert udvalg. Udvalget laver sin egen forretningsorden.

REGNSKAB: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales i 1. kvartal. Er det ikke betalt ved udgangen af 3. kvartal slettes pågældende af medlemslisten. Regnskabet revideres af 2 revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

GENERALFORSAMLING: Foreningens øverste myndighed er den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år i 1. kvartal og indvarsles 14 dage forud. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 20% af medlemmerne fremsætter en skriftlig, begrundet begæring herom, eller hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Stemmeret på foreningens generalforsamling har alle medlemmer, der har betalt medlemskort for indeværende år. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden.
  3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag

 ( skal være formanden i hænde inden 8               dage før generalforsamlingen)

               Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af skiftevis 3 eller 4 styrelsesmedlemmer.

               Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

               Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

               Ved 1 års generalforsamling trækkes lod. Suppleanter vælges for et år af gangen.

       7. Eventuelt.

Fremsættelse af forslag samt afstemninger skal foregå skriftlig, hvis et enkelt medlem ønsker det. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de mødte medlemmer. Referat af generalforsamlingen indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

      8.  OPHØR: Beslutning om foreningens ophør kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophør ved 2 på hinanden indenfor 2 måneder følgende generalforsamlinger, dog skal de være med mindst 14 dages mellemrum. Ved ophør tilfalder foreningens formue og evt. ejendele Grindsted Lokalhistoriske Arkiv og Billund Museum

      9.   Ikrafttrædelse: Ovenstående vedtægter træder i kraft 19.08.2020. således vedtaget på generalforsamlingen 19. 08. 2020.